תשואות מסלול אג”ח

תשואות ודמי ניהול מסלול אג”ח ממשלות

 

תקופה נומינלי ברוטו ממוצע שנתי
פברואר 2018 – ינואר 2019 0.16%
פברואר 2016 – ינואר 2019 1.05%
פברואר 2014 – ינואר 2019 1.73%

 

חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2019 0.74% 0.74%

מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים -0.17

 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול ,וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

דמי הניהול הממוצעים לשנת 2017 במסלול אג”ח הינם בשיעור 0.45% .

דמי הניהול לתקופה 01-12.2018 הינם בשיעור 0.45% .