תשואות ודמי ניהול מסלול לבני 50 עד 60

תשואות ודמי ניהול מסלול לבני 50 עד 60

 

חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2019 2.06% 2.06%

תשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

דמי הניהול הממוצעים לשנת 2017 הינם בשיעור 0.45% .

דמי ניהול לתקופה 01-12.2018 הינם בשיעור 0.45%.

היות ודמי הניהול של הקופה נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל וההשתלמות (הודות לגביית דמי הניהול מהעמיתים ע”פ ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים – גבוהה משמעותית מתשואות הענף.

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון