משיכת כספים בסכומים נמוכים

 זכאות למשיכת כספי התגמולים והפיצויים סכומים נמוכים – דברי הסבר

ביום 25.01.2016 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע”ו – 2016.

זכאות למשיכת כספים :

בתקנות המשיכה נקבע כי עמית יוכל למשוך את כספי התגמולים והפיצויים בסכום חד פעמי ללא תשלום מס אם התקיימו התנאים האלה:

  1. בחשבון העמית בקופה לא הופקדו כספים מיום 1.1.2014 ואילך.
  2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין מיום 1.1.2014 ואילך.
  3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע [1] לא עלתה על 8,000 ₪.

* לעמית אשר בבעלותו  חשבון קטן תשלח הודעה על זכותו למשיכת הכספים.

* ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

תהליך משיכת הכספים:

  1. הגשת בקשה למשיכת הכספים  ע”ג טופס ייעודי לחץ כאן
  2. צירוף מסמכים אל טופס הבקשה :
  • צילום תעודת זהות
  • צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
  • לצורך משיכת מרכיב הפיצויים, במידה וישנו מרכיב כזה בחשבון, יש לצרף אישור מעסיק על סיום עבודה ( טופס 161 ) .
  1. שליחת המסמכים המצוינים בסעיף (1) ובסעיף (2)  לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע”ו – 2016. לחץ

                                                                                                         

[1] היום הקובע  – כהגדרתו בתקנה 2 (3) לתקנות משיכת כספים מקופות גמל ( סכומים נמוכים ) – 2016