כספים ללא דורש

 

 מנותקי קשר- נכון ליום 31.12.2016 סך 6,786 אלפי ש”ח.