איתור חשבונות


ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים ושל עמיתים שנפטרו

ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע”ב – 2012, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפתח ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים. מטרת הממשק לאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו בחשבונות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות  ופוליסות הביטוח לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

הפנייה לממשק האינטרנטי תפורסם עם סיום הקמתו 
אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי

בהתאם להוראת הרגולציה  גוף מוסדי נדרש להעביר את פרטי חשבונותיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך הקמת הממשק האינטרנט האמור.
במידה ואינך מעוניין שפרטייך יופיעו, עליך להעביר בקשה חתומה, ואנו נסיר את נתוניך החל משבועיים מיום קבלת הודעתך או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

את הבקשה להסרת פרטיך מהממשק האינטרנטי בצרוף צילום ת.ז. , יש לשלוח לשירות הלקוחות של עוצ”מ:

בדואר – רחוב החשמונאים 88 תל אביב , ת.ד. 20051 מיקוד 61200
בפקס – 03-5614646 או במייל zipora@otzem.co.il

הורד כאן את טופס בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי

הליך בדיקת זכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר

  • זכאות למשיכת כספי תגמולים  של עמית שנפטר 
    1. בדיקת הזכאות תעשה אל מול מינוי המוטבים העדכני ביותר שביצע המנוח בחשבונו.
    2. במידה ולא מונו מוטבים בחשבון או נמצא כי המינוי אינו תקין- הזכאות תקבע לפי צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה.
  • זכאות למשיכת כספי הפיצויים

א. במידה והעמית נפטר לאחר סיום יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאות לכספים תהיה כמפורט בסעיף 1.

ב. במידה והעמית נפטר כאשר התקיימו יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאים לפיצויי פיטורים של עמית שנפטר הם           השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963.

נדגיש כי גם במקרים בהם העובד מינה מוטבים בקופת גמל בה מופקדים כספי הפיצויים, המוטבים יהיו הנהנים לעניין מרכיב התגמולים בלבד בקופות הגמל ואילו לעניין מרכיב הפיצויים בקופת הגמל – הנהנים יהיו השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963.יובהר כי האמור הינו בהתאם ובכפוף להוראות הרלוונטיות לעניין זה בתקנון הקרן.

לצורך בדיקת זכאותך לכספי העמית שנפטר, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-5614646. לצורך קבלת מידע על הקופות בהן הינך זכאי, תידרש לשלוח למשרדינו צילום קריא של תעודת זהות שלך וצילום תעודת פטירה או צו ירושה/צוואה וצו קיום צוואה של הנפטר.