תקנון הקופה

סמל

עוצ”מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע”מ

57-000944-9

(להלן – “האגודה”)

דברי הסבר על מהות השינוי בתקנון האגודה

במהלך השנים האחרונות בוצעו תיקונים בחקיקה בנושא שיפוי וביטוח גופים מוסדיים ביניהם תיקון חוק החברות בינואר 2011, חוק הגברת האכיפה בשוק ההון באוגוסט 2011 ותיקון סעיף 41ה לתקנות מס הכנסה לגבי הגבלת שיפוי בקופות ענפיות. תיקוני חקיקה אלה הצריכו עריכת תיקונים מתאימים בתקנון האגודה השיתופית כדי שיבואו לידי ביטוי. בין השאר הוספה הוראה המתייחסת לחבות כספית שמוטלת ע”י בעל סמכות לפי החוק, וזאת בעקבות הוספת אפשרות של הטלת חיוב ישיר לפצות ע”י מפקח אגף שוק ההון,  הוספה התייחסות לעיצום כספי שנכלל בחקיקה להגברת האכיפה בשוק ההון, הוספה התייחסות לגבי הליכים בהם  יש זכאות לשיפוי בגין הוצאות משפטיות, גם  אם  אין  זכאות  לשיפוי  בגין התוצאה של ההליכים עצמם. הוספה התייחסות למגבלות בדין על סכום השיפוי המרבי לגבי כל נושא משרה או לגבי כל מקרה, ככל שישנה. עודכנה ההוראה לגבי חוזי ביטוח או חידושם בכל הנוגע לחבות עקב פעולה או מחדל של נושא משרה, ועודכנו המגבלות החוקיות להתקשרות ביטוחית כזו בהתאם לתיקוני החקיקה הרלבנטיים,  עודכנו מגבלות  השיפוי  בהתאם  לאיסורים  ולהוראות  כפי  שנקבעו  בחקיקה ובתיקוניה שפורטו לעיל.

  • לתקנון עוצ”מ – אגודה שיתופית לחץ כאן
  • לתקנון עוצ”מ – קופת תגמולים לחץ כאן
  • להסבר לשינויים בתקנון עוצ”מ קופת תגמולים לחץ כאן
  • להסבר לשינויים בתקנון עוצ”מ אגודה שיתופית לחץ כאן
  • לתקנון עוצ”מ – אגודה השיתופית נוסח עד 06/2013  לחץ כאן

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל