אודות

לוגוקופת התגמולים לחברי עוצ”מ הינה קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה(כללים לניהול ולאישור קופות גמל) התשכ”ד 1964.

הקופה מאושרת כקופת תגמולים לשכירים ועצמאיים, מפוקחת ומבוקרת ע”י אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

 הקופה פועלת למען חבריה משנת 1949.

הקופה מוגדרת כקופה ענפית (סקטוריאלית) ומיועדת לעמיתים במעמד שכיר ועצמאי, לעובדים שכירים , ואשר עבדו כשכירים, אצל מעבידים שהינם מושבים או בבעלות המושבים כגון מפעלי מושבים, מועצות אזוריות וועדים מוניציפאליים. הקופה מאוגדת כאגודה שיתופית וכפופה לדיני האגודות השיתופיות  ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”א – 2005.

שיעורי ההפרשות המירבים המותרים בניכוי על פי תקנות מס הכנסה הם 7% ע”י העובד ו- 7.5% ע”י המעביד וכן כספים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורין עפ”י חוק פיצויי פיטורין.

הקופה מנוהלת על בסיס הוצאות בפועל משמעות הדבר שהקופה אינה גובה דמי ניהול מחשבון העמית, אולם ההוצאות בפועל הנדרשות לשם ניהול הקופה מופחתות מההכנסות מההשקעות בהן מזוכים העמיתים.

ההנהלה, ועדת ההשקעות והמנכ”ל משקיעים את כספי הקופה עפ”י החלטות המתקבלות באורגנים הנ”ל ועפ”י החוקים והתקנות החלים על קופות גמל ובהתאם לתקנון הקופה.

 לקופה מבקר פנימי שמונה ע”י ההנהלה בהמלצת ועדת הביקורת של הקופה לתקופה בלתי קצובה, המבקר הפנימי מעביר את ממצאי הביקורת והמלצותיו למנכ”ל, לועדת הביקורת ולהנהלה.

כרואה החשבון (המבקר החיצוני) של הקופה משמש משרד ברית קופות הגמל לפקוח.

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל